Friday, November 15, 2013

NIGHT DEVOTIONS: November 15